Malus blev i marts 2018, af Banedanmark, valgt til at varetage opgaven som Kørselskoordinator ved sporombygningen Valby – Frederikssund

Denne opgave bestod i at koordinere al trafik, der skulle foregå på hele projektet, inkl. kontrol af arbejdssteder samt registrering af Safety Net (sikkerhedsmæssige hændelser).

      
  • SR1 Arbejdslederen/Kørselskoordinatoren er en del af Banedanmarks Byggeledelse.
  • Malus leverede SR1 kompetencer og ydelser i overensstemmelse med Sikkerhedsreglementet af 1975, samt øvrige regler og anvisninger, der til enhver tid gør sig gældende ved arbejder på jernbanen.
  • Malus ved Kørselskoordinatoren havde ansvaret for, at alle sikkerhedsregler overholdes i forbindelse med dennes medarbejderes udførelse af arbejder for Banedanmark samt at entreprenørerne ved projektet overholdt det jernbanesikkerhedsmæssige regelsæt
  • Kontrol af arbejdssteder
  • Hjælp med rangering
  • Føre LOG-bog over samtlige arbejder / maskiner i sporombygningen

Banedanmark udbød i 2018 Valby-Frederikssund som fagentrepriser. Dette betød, at Banedanmark havde sporspærringen og det overordnede SR ledelse og dermed ansvaret for koordineringen af alle arbejder i de spærrede spor.

På baggrund af det, udbød projektet denne opgave som bygherreleverance. Projektet var opdelt i 2 perioder, weekends spærringer (normal SR-arbejde) og i Arbejdsspor uden stationsbestyre (projektets KB bilag 7). Som i projektregi blev kaldt SR-ledelsen.

I weekends spærringerne var der en SR1 arbejdsleder på vagt, men i arbejdssporet, var der en SR1’er som har det overordnede ansvar og en Kørselskoordinator som er en SR-hjælper for SR1’eren som sikre alle arbejder på SR1’erens vegne i forhold til logistikken. Banedanmark udbød disse SR-roller, som Malus vandt.

Det betød, at Malus på Banedanmarks vegne, udførte denne SR arbejdsledelse i døgnets 24 timer fordelt på flere vagthold. Kørselskoordinatorens opgave var at sikre at logistikken i det spærrede arbejdsspor blev håndteret så nemt som muligt og efter de tidsplaner som var udstukket fra projektledelsens side.

De enkelte arbejdshold fra Entreprenøren skulle følge de regler som en SR-hjælper har ansvaret for, det vil sige, SR i weekenderne og projektets KB bilag 7 i arbejdssporet. Og for at sikre at alt gik jf. reglerne. Havde SR1’eren fra Malus ansvaret for at følge op dem i sporet, ved tilsyn og kontrol. Da det er SR1’erens ansvar. I den periode hvor der var etableret arbejdsspor på strækningen var det også kørselskoordinatorens opgave at få koordineret arbejdskøretøjer ind og ud af sporspærringen under hensyntagen til den øvrige S-togstrafik. Dette forgik i samarbejde med FC vest på S-banen.

Projektet havde på forskellige tidspunkter over 30 arbejdssteder, som krævedeKørselskoordinatorens koordinering, hvilket var en stor opgave, som krævede sans for logistik og overblik.”

Med venlig hilsen

Anders Vallø Nielsen
Projektleder

Banedanmark
Anlæg Øst, Spor & 3.part