Salg og leveringsbet.

Betingelser for udlejning af maskinel med fører fra Malus P/S

Når maskiner eller andet materiel med fører lejes hos Malus (udlejer) gælder disse lejebetingelser mellem udlejer og lejer med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.

Tilbud afgivet af udlejer er gældende 14 dage regnet for datering af tilbud

Ejendomsret

Udlejer har ejendomsretten til det lejede. Lejer kan således alene disponere over det lejede med respekt af udlejers ejendomsret. Lejer kan således ikke overdrage, sælge, belåne eller på anden måde disponere over det lejede.

Lejer kan ikke overdrage brugsretten til det lejede, og det er således alene lejer selv, der må benytte det lejede.

Lejemålets varighed

Lejemålets varighed fremgår af aftalen mellem parterne. Lejen betales uanset om det lejede materiel benyttes eller ej, når udlejer har stillet det lejede til rådighed for lejer.

Såfremt det lejede af lejer afleveres senere end det aftalte tidspunkt, er lejer forpligtet til at betale for den periode lejer yderligere har disponeret over det lejede. Lejen beregnes i givet fald forholdsmæssigt og for hele, påbegyndte dage (af 8 timers varighed). Tilsvarende gælder, hvis det lejede skal afhentes af udlejer, og det lejede ikke stilles rettidigt til rådighed for udlejer.

Afbestilling

Såfremt lejer afbestiller det lejede mindre end 72 timer før lejemålets aftalte begyndelsestidspunkt bliver ydelsen faktureret fuldt ud. Afbestilling skal ske skriftligt pr. mail og afbestillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor udlejer har modtaget afbestillingen.

Overtagelse og reklamation

Udlejer er forpligtet til på det aftalte sted at stille det lejede til rådighed for lejer i driftsklar og forsvarlig stand. Ved modtagelsen, og senest ved ibrugtagningen af det lejede, er lejer (sammen med person fra Malus) forpligtet til at undersøge det lejede (billede dokumentation). Lejer er forpligtet til straks at give udlejer meddelelse, såfremt det lejede ved modtagelsen ikke er i kontraktmæssig stand. Hvis lejer ikke reklamerer straks, kan lejer ikke senere gøre indsigelse mod det lejedes stand.

Anvendelse

I forbindelse med igangsætning af arbejdet og løbende i lejeperioden instruerer lejer føreren af maskinellet, om hvilke opgaver der skal udføres og på hvilken måde de skal udføres.

Lejer er således selv ansvarlig for tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdsprocessen. Udlejer er alene ansvarlig for at stille maskinel og fører til rådighed, og til at udføre arbejde efter lejers instruktioner i lejeperioden, såfremt dette er muligt med det pågældende materiel. Lejer er ansvarlig for at anvise tekniske installationer og kabelføring som føreren af maskinellet skal undgå, samt foretage fornøden afmærkning af disse. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning og afmærkning er udlejer uvedkommende. Lejer er ansvarlig for, at der på arbejdspladsen er ryddet, så maskinellet kan fungere efter hensigten.

Lejer bærer risikoen for, om det lejede kan bruges til den af lejer påtænkte anvendelse. Lejer er forpligtet til alene at anvende det lejede i overensstemmelse med udlejers eventuelle instruks, ligesom lejer er forpligtet til alene at anvende det lejede til de opgaver, som det lejede er fremstillet til at kunne udføre. I tvivlstilfælde er lejer forpligtet til at rette henvendelse til udlejer. Hvis der ønskes skriftlig vejledning på det lejede vil dette blive udleveret på forespørgsel.

Det lejede må alene anvendes på den aftalte plads og må ikke anvendes uden for Danmarks grænser.

Drivmidler, benzin, diesel, olie eller lignende, anvendt i forbindelse med lejers brug betales af udlejer. Lejer betaler transportudgifter, alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening.

Ansvar for benyttelse og forsikring

Lejer påtager sig enhver risiko for det lejede, så længe lejer råder over det lejede, dog ikke når det lejede er i drift med fører stillet til rådighed af udlejer. Lejer er således ansvarlig for enhver skade som påføres det lejede, uanset om skaden kan tilregnes lejer. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har indgået aftale med om transport og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar for det lejede under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af det lejede.

Lejer bærer tilsvarende risikoen for det lejedes undergang, uanset årsagen, herunder f.eks. tyveri, brand eller lignende.

Lejer påtager sig endvidere risikoen for enhver skade, som brugen af det lejede forvolder ved lejers anvendelse af det lejede, herunder skade på personale hos lejer eller på tredjemand.

Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer. Tyveri af og hærværk på det lejede skal meddeles udlejer og politiet inden for 24 timer efter skaden.

Udlejer forsikrer på lejers vegne det lejede under hele lejeperioden, således, at der i fornødent omfang tegnes ansvars- og kaskoforsikring, der dækker brand og tyveri. Såfremt en skade er dækket af den tegnede forsikring er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for enhver omkostning, der måtte blive pålagt udlejer af forsikringsselskabet, herunder krav på betaling af selvrisiko.

Forsikringen omfatter ikke hærværk og graffiti og lejer er således ansvarlig for samtlige omkostninger til udbedrings af hærværksskader og/eller fjernelse af graffiti.

Aflevering

Efter at materiellet er modtaget på udlejers plads finder eftersyn sted. Eventuelle manglende dele genanskaffes af udlejer til dagspris og faktureres lejer. Eventuelle skader, manglende rengøring, vedligeholdelse eller lignende, der påhviler lejer, betales af lejer. Afregning sker iht. gældende dagspris.

Betalingsbetingelser

Faktura udsendes elektronisk og betaling skal ske 14 dage netto med mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned og endvidere tillægges administrationsgebyr på 100 kr. pr. fremsendt påmindelse. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt, er udlejer berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem udlejer og lejer eller eventuelle modkrav fra lejers side berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig indbetaling af fakturerede beløb. Alle priser er ekskl. moms.

Misligholdelse og ansvarsbegrænsning

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af denne lejekontrakt fra lejers side, er udlejer berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten og afhente det lejede. Lejer kan ikke udøve tilbageholdsret i det lejede.

Udlejers ansvar overfor lejer er begrænset til maksimalt at udgøre lejebeløbet. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab. Dette er også gældende ved krav der vedrører et produktansvar.

Udlejer er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Tvister

For alle indgåede aftaler er dansk ret gældende. Eventuelle tvister skal afgøres ved Retten i Kolding.

August 2023

 


 

Betingelser for Malus P/S’s udlejning af SR-uddannet personale

Når SR-uddannet personale (SR-personel) lejes hos Malus eller Malus udfører tjenesteydelse gælder disse betingelser mellem Malus og kunden med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.

SR, ORS og ORF er en forkortelser for Sikkerhedsreglement af 1975 og OR med senere ændringer, der indeholder de generelle og grundlæggende jernbanesikkerhedsregler. SR og OR kan findes på www.bane.dk.

Tilbud afgivet af Malus er gældende 14 dage regnet for datering af tilbud, med mindre andet er påført aftalen

 

Malus’ ydelse

Malus stiller personale til rådighed med den fornødne uddannelse, der udfører det aftalte arbejde på det sted og det tidspunkt parterne har aftalt.

Forud for kundens igangsætning af arbejdet skal kunden give Malus samtlige relevante og nødvendige oplysninger om karakteren af den opgave SR-personellet skal udføre. Løbende i lejeperioden skal kunden give SR-personellet nødvendige og relevante oplysninger om opgavens udførelse.

Alt arbejde udføres i henhold til det til enhver tid gældende sikkerhedsreglement.

Lejemålets varighed

Lejemålets varighed fremgår af aftalen mellem parterne. Lejen betales uanset om SR-personel som følge af kundens eller tredjemands forhold ikke har været i stand til at udføre sine opgaver. Transporttid afregnes til timeløn, jf. gældende prisliste med mindre andet er aftalt.

Kunden kan ikke påregne at kunne disponere over lejet SR-personel ud over den aftalte periode. Såfremt kunden får behov for at disponere over lejet SR-personel ud over den aftalte periode skal kunden i god tid henvende sig til Malus for at aftale nærmere om mulighederne for at forlænge lejeperioden.

Udarbejdelse af dokumenter

Når Malus leverer dokumenter, eksempelvis til brug i forbindelse med jernbanesikkerhedsplan, sporspærringscirkulære eller kørestrømsafbrydelser er kunden selv ansvarlig for, at dokumenterne er retvisende.

Afbestilling

Såfremt kunden afbestiller det lejede mindre end 72 timer før lejemålets aftalte begyndelsestidspunkt bliver ydelsen faktureret fuldt ud. Det samme gælder afbestilling af dokumenter, der sker mindre end 72 timer før de efter planen skulle have været anvendt. Afbestilling skal ske skriftligt pr. mail og afbestillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor Malus har modtaget afbestillingen.

Betalingsbetingelser

Faktura udsendes elektronisk, og betaling skal ske 14 dage netto med mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned og endvidere tillægges administrationsgebyr på 100 kr. pr. fremsendt påmindelse. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt, er Malus berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til kunden, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem Malus og kunden eller eventuelle modkrav fra kundens side berettiger ikke kunden til at undlade rettidig indbetaling af fakturerede beløb. Alle priser er ekskl. moms.

Misligholdelse og ansvarsbegrænsning

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af denne kontrakt fra kundens side, er Malus berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten og kalde sit SR-personel tilbage.

Malus´ ansvar overfor kunden er begrænset til maksimalt at udgøre det aftalte lejebeløb. Malus er ikke ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab. Dette er også gældende ved krav der vedrører et produktansvar.

Malus er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Tvister

For alle indgåede aftaler er dansk ret gældende. Eventuelle tvister skal afgøres ved Retten i Kolding.

August 2023

 


Betingelser for leje af maskiner eller materiel uden fører hos Malus P/S

Som hovedregel udlejes der ikke materiel uden fører fra Malus

Når maskiner eller andet materiel uden fører lejes hos Malus (udlejer) gælder disse lejebetingelser mellem udlejer og lejer med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.

Tilbud afgivet af udlejer er gældende 14 dage regnet for datering af tilbud

Ejendomsret

Udlejer har ejendomsretten til det lejede. Lejer kan således alene disponere over det lejede med respekt af udlejers ejendomsret. Lejer kan således ikke overdrage, sælge, belåne eller på anden måde disponere over det lejede.

Lejer kan ikke overdrage brugsretten til det lejede, og det er således alene lejer selv, der må benytte det lejede.

Lejemålets varighed

Lejemålets varighed fremgår af aftalen mellem parterne. Lejen betales uanset om det lejede materiel benyttes eller ej, og uanset om det lejede afhentes af lejer på det aftalte tidspunkt.

Såfremt det lejede af lejer afleveres senere end det aftalte tidspunkt, er lejer forpligtet til at betale for den periode lejer yderligere har disponeret over det lejede. Lejen beregnes i givet fald forholdsmæssigt og for hele, påbegyndte dage (af 8 timers varighed). Tilsvarende gælder, hvis det lejede skal afhentes af udlejer, og det lejede ikke stilles rettidigt til rådighed for udlejer.

Afbestilling

Såfremt lejer afbestiller det lejede mindre end 72 timer før lejemålets aftalte begyndelsestidspunkt bliver ydelsen faktureret fuldt ud. Afbestilling skal ske skriftligt pr. mail og afbestillingstidspunktet er det tidspunkt, hvor udlejer har modtaget afbestillingen.

Overtagelse og reklamation

Udlejer er forpligtet til på det aftalte sted at stille det lejede til rådighed for lejer i driftsklar og forsvarlig stand. Ved modtagelsen, og senest ved ibrugtagningen af det lejede, er lejer (sammen med person fra Malus) forpligtet til at undersøge det lejede (billede dokumentation). Lejer er forpligtet til straks at give udlejer meddelelse, såfremt det lejede ved modtagelsen ikke er i kontraktmæssig stand. Hvis lejer ikke reklamerer straks, kan lejer ikke senere gøre indsigelse mod det lejedes stand.

Anvendelse

Lejer bærer risikoen for, om det lejede kan bruges til den af lejer påtænkte anvendelse.

Lejer er forpligtet til alene at anvende det lejede i overensstemmelse med udlejers eventuelle instruks, ligesom lejer er forpligtet til alene at anvende det lejede til de opgaver, som det lejede er fremstillet til at kunne udføre. I tvivlstilfælde er lejer forpligtet til at rette henvendelse til udlejer. Hvis der ønskes skriftlig vejledning på det lejede vil dette blive udleveret på forespørgsel.

Det lejede må alene anvendes på den aftalte plads og må ikke anvendes uden for Danmarks grænser.

Drivmidler, benzin, diesel, olie eller lignende, anvendt i forbindelse med lejers brug betales af lejer. Tilsvarende betaler lejer transportudgifter, alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle andre udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende.

Udlejer er berettiget til uden varsel at foretage besigtigelse af det lejede.

Ansvar for benyttelse og forsikring

Lejer er i lejeperioden pligtig til at fortage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig kontrol af det lejede samt driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede.

Lejer påtager sig enhver risiko for det lejede, så længe lejer råder over det lejede. Lejer er således ansvarlig for enhver skade som påføres det lejede, uanset om skaden kan tilregnes lejer. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har indgået aftale med om transport og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar for det lejede under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af det lejede.

Lejer bærer tilsvarende risikoen for det lejedes undergang, uanset årsagen, herunder f.eks. tyveri, brand eller lignende.

Lejer påtager sig endvidere risikoen for enhver skade, som brugen af det lejede forvolder ved lejers anvendelse af det lejede, herunder skade på personale hos lejer eller på tredjemand.

Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer. Tyveri af og hærværk på det lejede skal meddeles udlejer og politiet inden for 24 timer efter skaden.

Udlejer forsikrer på lejers vegne det lejede under hele lejeperioden, således, at der i fornødent omfang tegnes ansvars- og kaskoforsikring, der dækker brand og tyveri. Såfremt en skade er dækket af den tegnede forsikring er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for enhver omkostning, der måtte blive pålagt udlejer af forsikringsselskabet, herunder krav på betaling af selvrisiko.

Forsikringen omfatter ikke hærværk og graffiti og lejer er således ansvarlig for samtlige omkostninger til udbedrings af hærværksskader og/eller fjernelse af graffiti.

Aflevering

Lejer har pligt til at sørge for, at det lejede materiel afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på udlejers plads finder eftersyn sted. Eventuelle manglende dele genanskaffes af udlejer til dagspris og faktureres lejer. Eventuelle skader, manglende rengøring, vedligeholdelse eller lignende, der påhviler lejer, betales af lejer. Afregning sker iht. gældende dagspris.

Reparationer på det lejede må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.

Betalingsbetingelser

Faktura udsendes elektronisk, og betaling skal ske 14 dage netto med mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned og endvidere tillægges administrationsgebyr på 100 kr. pr. fremsendt påmindelse. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt, er udlejer berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem udlejer og lejer eller eventuelle modkrav fra lejers side berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig indbetaling af fakturerede beløb. Alle priser er ekskl. moms.

Misligholdelse og ansvarsbegrænsning

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af denne lejekontrakt fra lejers side, er udlejer berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten og afhente det lejede. Lejer kan ikke udøve tilbageholdsret i det lejede.

Udlejers ansvar overfor lejer er begrænset til maksimalt at udgøre lejebeløbet. Udlejer er ikke ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab. Dette er også gældende ved krav der vedrører et produktansvar.

Udlejer er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Tvister

For alle indgåede aftaler er dansk ret gældende. Eventuelle tvister skal afgøres ved Retten i Kolding.

August 2023

Kontakt os, hvis du ønsker tilbud på en opgave. Vi kommer og besigtiger efter nærmere aftale, og giver et uforpligtende tilbud.

 • Udlejning af materiel
  Malus er en af Danmarks førende udlejere af skinnekørende materiel. Samtlige vores maskiner er naturligvis godkendte ved både Banedanmark og Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.
 • Sporteknik
  Malus’ specialister har omfattende erfaring, uddannet personale og sporværktøj til at løse sportekniske opgaver – enten som en del af et team eller i rent Malus-regi.
 • Kørestrøm
  Malus har en selvstændig kørestrømsafdeling med erfarne fagfolk, der både tilbyder kompetent rådgivning og konkret løsning af en lang række opgaver.
 • Jernbanesikkerhed
  Vi arbejder målrettet med at optimere sikkerheden ved banearbejde og er blandt Danmarks absolut førende virksomheder inden for både rådgivning og udførelse af opgaverne.
 • Salg og leveringsbet.
  Her kan du læse vores salgs- og leveringsbetingelser for Malus P/S's udlejning af maskiner og vores SR-udannet personale.
REFERENCER